Această pagină este dedicată cadrelor didactice care intenționează să inițieze un nou program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.

Documentele depuse la solicitarea de iniţiere sunt:

  • Prezentarea programului
  • Planul de învățământ. Acesta va respecta modelul dat, cu următoarele precizări:
    • programul de licenţă sau master, acreditate la nivelul UTCN, pe care se fundamentează propunerea;
    • enumerarea competenţelor specifice programului, preluate fără modificării, adăugiri sau renumerotări din RNCIS (în limba engleză şi română). La completare se va ţine cont de echilibrul dintre numărul de ore/credite ale noului program, comparativ cu un program de licenţă/master complet.
    • durata în ore a fiecărei activităţi şi creditele acordate (se va lua în considerare un număr de 8-10 ore didactice pentru 1 punct de credit ECTS).
  • Lista competenţelor programului de licenţă sau master pe care se fundamentează propunerea, aşa cum apar în RNCIS.

Completarea dosarului de iniţiere:

După primirea avizului favorabil la nivelul MEN, solicitantul va completa dosarul programului cu urmatoarele piese:

Aceste documente se pot adăuga în dosarul programului pe durata primei luni de funcționare efectivă a acestuia dar înaintea depunerii fișelor de decontare a activităților didactice prestate.

Documentele depuse la solicitarea de iniţiere sunt:

Completarea dosarului de iniţiere:

După primirea avizului favorabil la nivelul Senatului UTCN, solicitantul va completa dosarul programului cu urmatoarele piese:

Aceste documente se pot adăuga în dosarul programului pe durata primei luni de funcționare efectivă a acestuia dar înaintea depunerii fișelor de decontare a activităților didactice prestate.